Гуманітарна допомога ОФЕРТА

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ БЕЗПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

 1. ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
  1. Товариство з обмеженою відповідальністю «АСІСТАНС СЕРВІС» (комерційне найменування – Медичний центр «Саламандра») в особі Директора Сахарова Андрія Миколайовича, який діє на підставі Статуту (надалі – Отримувач) пропонує необмеженому колу осіб (далі – Платник) (разом у тексті – Сторони, окремо Сторона) приєднатися до цього договору публічної оферти про надання безповоротної фінансової допомоги (далі – Договір) на визначених нижче умовах.
 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
  1. Безповоротна фінансова допомога – грошові внески фізичних та юридичних осіб, за рахунок яких Отримувач здійснює закупівлю товарів критичного імпорту з метою забезпечення населення та Збройних сил України в умовах війни Російської Федерації проти України.
 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. За цим Договором Платник оплачує, а Отримувач отримує та використовує Безповоротну фінансову допомогу від фізичних або юридичних осіб відповідно до мети, вказаної у п. 2.1.
  2. Перелік товарів критичного імпорту, на закупівлю яких Отримувач може використати Безповоротну фінансову допомогу, наводиться у Постанові Кабінету Міністрів України № 153 від 24 лютого 2022 р. Про перелік товарів критичного імпорту, з усіма змінами та доповненнями або у іншому законі чи підзаконному нормативно-правовому акті, який регулюватиме питання імпорту товарів першої необхідності для забезпечення населення та Збройних сил України в умовах війни Російської Федерації проти України в редакції на дату закупівлі.
 4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
  1. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття Платником Публічної оферти.
  2. Платник приймає (акцептує) Публічну оферту, вказану у Розділі 1 шляхом оплати Безповоротної фінансової допомоги у будь-якому розмірі за реквізитами, наведеними у Розділі 12.
  3. Приймаючи Публічну оферту, Платник підтверджує, що він повністю приймає його умови.
 5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
  1. Отримувач за рахунок Безповоротної фінансової допомоги, отриманої від Платників, здійснює закупівлю товарів критичного імпорту та передає їх підрозділам Збройних сил України або населенню у місті Київ, з метою забезпечення необхідними засобами життєдіяльності та захисту й уникнення гуманітарної катастрофи та/або підтримки обороноздатності Збройних сил України.
  2. Отримувач не має права використовувати Безповоротну фінансову допомогу, з метою іншою, ніж вказано у п. 5.1.
  3. Отримувач веде облік використання Безповоротної фінансової допомоги та на письмовий запит Платника може надати інформацію про використання грошових коштів, а саме: обсяг зібраної Безповоротної фінансової допомоги та перелік закуплених товарів критичного імпорту на відповідну суму, залишок невикористаних грошових коштів.
 6. ПРАВА та ОБОВ’ЯЗКИ Сторін
  1. Обов’язки Отримувача:
   1. Використовувати Безповоротну фінансову допомогу з метою, вказаною у цьому Договорі;
   2. Надавати Платнику звіт, відповідно до п. 5.3. Договору.
  2. Обов’язки Платника:
   1. Дотримуватись умов цього Договору.
  3. Права Отримувача:
   1. Отримувати Безповоротну фінансову допомогу на умовах, визначених цим Договором.
  4. Права Платника:
   1. Отримувати звіт, відповідно до п. 5.3. Договору;
   2. Вимагати від Отримувача використання Безповоротної фінансової допомоги відповідно до цільового призначення;
   3. Повернути сплачену Безповоротну фінансову допомогу протягом 24 годин від дати її оплати., шляхом направлення письмового повідомлення, після спливу даного терміну Безповоротна фінансова допомога вважається такою, що використана за цільовим призначенням та поверненню не підлягає.
 7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  1. Договір діє з моменту укладення до повного його виконання.
 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. У разі невиконання та/або неналежного виконання умов цього Договору, Сторона, яка допустила порушення, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства. Сторона, яка допустила порушення Договору зобов'язана відшкодувати іншій Стороні всі завдані таким невиконанням та/або неналежним виконанням документально підтверджені збитки.
 9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
  1. Отримувач може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку. Усі внесенні зміни будуть діяти виключно для нових Платників. Для Платників, які уклали Договір до внесенням змін, Договір діє у первинній редакції до його завершення.
  2. Ніхто крім Виконавця не має права змінювати умови цього Договору.
 10. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
  1. Отримувач має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку невиконання Стороною своїх обов’язків за цим Договором
  2. Платник має право розірвати цей Договір протягом 24 годин з моменту укладення шляхом направлення письмового повідомлення Отримувачу.
 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Якщо будь-яку частину цього Договору буде визнано недійсною або такою, що не має юридичної сили, вона тлумачитиметься відповідно до чинного законодавства так, щоб максимально відобразити початкові наміри Сторін, а решта частин повністю залишатимуться в силі.
  2. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання ними своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: повені, інших стихійних лих, військових дій, постанов і рішень органів державної влади чи інших подій. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин і їх тривалості для Сторін є сертифікат Торгово-промислової палати.
  3. Приєднуючись до Договору, Платника надає Отримувачеві згоду на збір, обробку та передачу своїх персональних даних з метою отриманням виконання Договору.
  4. Якщо інше не передбачено цим Договором, до відносин між Сторонами застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.
 12. РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ БЕЗПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

ГРИВНЯ

IBAN: UA593133990000026005055896814, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ ЗАПОРIЗЬКОГО РУ

ДОЛАР США

IBAN: UA823223130000026005000047559

Beneficiary’s bank: JOINT STOCK COMPANY ‘THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE’ Ukraine, 03150 Kyiv, 127 Antonovycha Str. S.W.I.F.T.: EXBS UA UX

Bank correspondents:

JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA, S.W.I.F.T.: CHAS US 33

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA, S.W.I.F.T.: BKTR US 33

Citibank N. A., New York, USA, S.W.I.F.T.:CITI US 33

The Bank of New York Mellon, New York, USA, S.W.I.F.T.: IRVT US 3N

ЄВРО

IBAN: UA823223130000026005000047559

Beneficiary’s bank: JOINT STOCK COMPANY ‘THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE’ Ukraine, 03150 Kyiv, 127 Antonovycha Str. S.W.I.F.T.: EXBS UA UX

Bank correspondents:

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany S.W.I.F.T.: DEUT DE FF

Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria S.W.I.F.T.: RZBA AT WW

UniCredit Bank AG, Munich, Germany S.W.I.F.T.: HYVE DE MM

 1. РЕКВІЗИТИ ОТРИМУВАЧА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСІСТАНС СЕРВІС»

(МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «САЛАМАНДРА»)

Адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, б. 17

Код за ЄДРПОУ: 30850322

Директор Андрій Сахаров.

ЗАДАТИ ЗАПИТАННЯ
Щоб отримати консультацію — заповніть форму
Лист директору
Є скарги / зауваження чи пропозиції? Пишіть, вирішимо!
ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ
Отримати консультацію можна online, заповнивши цю форму, або зателефонувавши нам за номером телефону 0800500209